Рекламен банер (или маркетинг промотивен текст)
При клик на било кој компаниски профил, кој е онлајн достапен на макмедиа именикот, посетителите на макмедиа ќе ја видат вашата реклама која ќе биде прикажана веднаш под компанискиот профил. (траење 4 недели)

Leave a Reply